S&P/ASX 200

S&P/ASX 200 trading with Finq.com - Trade Australia200 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 4.00 AUD
Mua cao cấp -0.0281 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0289 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
4.00 (AUD)1:200Sunday 22:52 - Monday 05:30