S&P/ASX 200

S&P/ASX 200 trading with Finq.com - Trade Australia200 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 7.00 AUD
Mua cao cấp -0.0281 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0289 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
7.00 (AUD)1:200Tuesday 22:52 - Wednesday 05:30