S&P/ASX 200

S&P/ASX 200 trading with Finq.com - Trade Australia200 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.00 AUD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.00 (AUD)1:200Monday 07:15 - Monday 20:55