Aston Martin

Aston Martin trading with Finq.com - Trade Aston Martin Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.75 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 4.0000 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 8.1%
Đã mua 91.9%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.75 (PNC)1:5Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30