Aston Martin

Aston Martin trading with Finq.com - Trade Aston Martin Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 12.90 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
12.90 (PNC)1:5Monday 08:05 - Monday 16:30