ASM International

ASM International trading with Finq.com - Trade ASM International (ASM.AS) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.15 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.15 (EUR)1:10Friday 07:01 - Friday 15:25