Ascena Retail Group Inc

Ascena Retail Group Inc trading with Finq.com - Trade Ascena Retail (ASNA) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.00 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0181 %
Kí quỹ bảo trì 50.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.00 (USD)1:1Wednesday 13:31 - Wednesday 20:00