ArcelorMittal S.A. (BME SPANISH EXCHANGE)

ArcelorMittal S.A. (BME SPANISH EXCHANGE) trading with Finq.com - Trade ArcelorMittalESP (MTS.MC) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.80 EUR
Mua cao cấp -
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.80 (EUR)1:10Thursday 08:02 - Thursday 16:30