APA Group

APA Group trading with Finq.com - Trade APA (APA.AX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.04 AUD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55