Anglo American Platinum Ltd

Anglo American Platinum Ltd trading with Finq.com - Trade Anglo American Platinum (JSE:AMS) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 861.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
861.00 (ZAR)1:10Tuesday 07:06 - Tuesday 14:49