iShares MSCI ACWI Index ETF

iShares MSCI ACWI Index ETF trading with Finq.com - Trade ACWI (ACWI) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.20 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 3.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:33
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 1.5000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.20 (USD)1:33Wednesday 13:31 - Wednesday 19:59